Geachte TCA-leden

Hierbij nodigen wij u uit voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Op woensdagavond 16 maart 2022 om 20.00 uur in de kantine.

AGENDA

Als bij aanvang van de vergadering het volgens de statuten voor besluiten het vereiste aantal leden niet aanwezig is zal direct een nieuwe vergadering met ongewijzigde agenda worden gehouden waarop bindende besluiten kunnen worden genomen.

 1. Openingswoord door de voorzitter en ingekomen stukken
 2. Notulen van de Ledenvergadering van 2021 en extraALVop 2-12-21
 3. Benoeming nieuwe voorzitter en secretaris

Voorzitter John Brinkkemper en secretaris Roelie Wolf beëindigen hun functie binnen het bestuur en Fija Luten wordt door het bestuur voorgedragen ter benoeming in de rol van voorzitter en Hanneke Holtman wordt voorgedragen ter benoeming in de rol van secretaris. Tevens zal Hanneke ook de ledenadministratie verzorgen.

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat of de voorzitter. Tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering.

Iedere aanmelding dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van tenminste 5 seniorleden die de kandidatuur ondersteunen.

 1. Financieel verslag over het jaar 2021
 2.  Verslag Kascommissie en voorstel tot decharge van de penningmeester

De kascommissie bestaat uit Hanneke Holtman en Jur Olthof.

Benoeming nieuwe kascommissie.

 1. Begroting voor het jaar 2022
 2. Verslag en plannen van de commissies
  Technische commissie
  Wedstrijdcommissie.
  Jeugdcommissie.
  Kantinecommissie.
  Toernooicommissie.
 3. vrijwilligersrooster

Het bestuur wil de regels voor vrijwilligerstaken aanscherpen en strikter handhaven.Ieder lid vanaf 18jaar moet 2 vrijwilligers taken verrichten of kan dit afkopen voor een bedrag van 25,- euro. Indien er voor eind oktober geen 2 taken vervult zijn of afgekocht is krijgt het TCA-lid een betaalverzoek van de penningmeester. Het vrijwilligersrooster wordt aan het begin van het seizoen op de website van TCA geplaatst.  Ieder lid  is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en uitvoeren van 2 taken in het vrijwilligersrooster.

 1. Rondvraag en Sluiting

Het bestuur